HUUROVEREENKOMSTEN


0I. DUUR VAN DE OVEREENKOMST
a. De zaken zijn verhuurd voor een periode zoals partijen schriftelijk zijn overeengekomen.
b. Bij niet tijdig terugbezorgen van het gehuurde wordt de huurprijs per dag doorberekend en staat het Arma vrij op ieder gewenst moment het gehuurde weer tot zich te nemen.
c. Op zondagen en wettelijk erkende feestdagen kan het gehuurde niet worden terugbezorgd en zal Arma het gehuurde niet in ontvangst nemen.
d. Het gehuurde moet worden terugbezorgd vóór 09.00 uur -horecazaken vóór 11.00 uur bij gebreke waarvan voor de dag van terugbezorging huur in rekening wordt gebracht.

02. ZEKERHEID
De huurder is gehouden bij ontvangst van het gehuurde een waarborgsom te storten zoals partijen schriftelijk zijn overeengekomen. Na terugbezorging van hot gehuurde wordt de waarborgsom gerestitueerd onder aftrek van de nog onbetaalde huurpenningen en/of schadevergoeding en/of kosten. Uitgangspunt is dat de zaken in dezelfde staat terugbezorgd dienen te worden als waarin huurder deze destijds heeft ontvangen.

03. TERUGGAVE VAN HET GEHUURDE
a. Bij beëindiging van de huurovereenkomst is de huurder gehouden de zaken in dezelfde staat aan Arma terug te geven als waarin hij deze heeft ontvangen.
b. Indien huurder daartoe niet in staat is dient deze aan Arma, een door Arma te bepalen, schade te betalen in geval het gehuurde niet wordt terugbezorgd is de schade de objectieve vervangingswaarde van het gehuurde

04. GEBRUIK EN ONDERHOUD
a. Huurder is gehouden het gehuurde overeenkomstig de bestemming en als een goed huisvader te behandelen en te verzorgen, met inachtneming van de bedienings- en behandelingsvoorschriften indien deze zijn overhandigd en/of de instructies van Arma. Huurder is verantwoordelijk voor het gebruik van de brandstof en smeermiddelen en het noodzakelijke oliepeil van de gehuurde machines.
b. Gedurende de huurperiode is de huurder verplicht alle terzake geldende veiligheidsvoorschriften en andere voorschriften vanwege de overheid in acht te nemen. De huurder vrijwaart Arma voor alle schade voortvloeiende uit het niet door de huurder in acht nemen van deze voorschriften.
c. De onderhoudskosten zijn voor huurder. Het is huurder niet toegestaan enige verandering aan het gehuurde te (laten) brengen, noch herstelwerkzaamheden aan het gehuurde te (laten) verrichten. Alle gebreken en/of defecten aan het gehuurde dienen onmiddellijk schriftelijk te worden gemeld aan Arma.

05. RECLAMES
Het gehuurde dient bij ontvangst onverwijld door huurder te worden gecontroleerd. Er kan alleen gereclameerd worden vóór ingebruikneming van het gehuurde en alleen op de ontvangstdag. Reclames ná ingebruikneming worden niet geaccepteerd,

06. EIGENDOM
Het gehuurde blijft te allen tijde eigendom van Arma

07. INSPECTIE
a. Arma -of een door haar aan te wijzen derde(n) -heeft te allen tijde het recht het gehuurde te bezichtigen voor controle of onderhoud. Indien het gehuurde wordt gebruikt op een wijze waarvoor het niet bestemd is, wordt overbelast of regelmatig onderhoud achterwege blijft heeft Arma het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen en het gehuurde onverwijld terug te nemen. Huurder blijft in dat geval gehouden de volledige huurprijs van de overeengekomen huurperiode te betalen.
b. Wanneer het gehuurde bij beëindiging van de huurovereenkomst in het bezit is van Arma, wordt het gecontroleerd en -indien mogelijk -in aanwezigheid van huurder geteld. Deze controle en telling zijn bindend .

08. VERBOD VAN GEBRUIK DOOR ANDEREN DAN HUURDER
Het is huurder verboden om het gehuurde aan derden ter beschikking te stellen of door derden te laten gebruiken al dan niet tegen betaling -tenzij met schriftelijke toestemming van Arma. Bij overtreding van dit verbod geldt het gestelde onder 7a.

09. AANSPRAKELIJKHEID
a. De huurder is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor de in huur genomen zaken vanaf het tijdstip van aflevering tot terugkeer van de goederen bij Arma.
b. Gedurende de huurperiode Is huurder aansprakelijk voor schade aan het gehuurde en heeft hij alle risico’s van het gehuurde.
c. In geval van een defect of schade aan het gehuurde, als gevolg van een normale slijtage, draagt Arma zorg voor reparatie en zonodig en indien mogelijk voor vervanging, gedurende de verdere huur van de huurovereenkomst.
. d. In alle andere gevallen dan onder c omschreven blijven de huurpenningen onverkort verschuldigd en is er geen recht op vervangend materiaal.
e. In geval reparaties door Arma noodzakelijk zijn door het gebruik van ongeschikte accessoires, reparatie door derden, onvakkundige behandeling of enige andere oorzaak, die niet ais normale slijtage kan worden beschouwd is huurder aansprakelijk voor deze extra kosten.

10. VERZEKERING
De huurder draagt zorg voor alle risico’s van schade, welke voortvloeien uit bedrijfsmatig gebruik van het gehuurde. De verzekeringsovereenkomst dient ondergebracht te zijn bij een bonafide verzekering. Arma is gesubrogeerd in de rechten van huurder uit deze verzekeringsovereenkomst.

11. BIJKOMENDE KOSTEN
Bijkomende kosten in de zin van Iasten en belastingen van overheidswege geheven als mede te verrichten diensten door Arma zijn voor rekening van huurder c.q. worden bij haar in rekening gebracht.

12. INFORMATIE- EN VRIJWARINGSVERPLICHTING
Huurder is gehouden Arma onverwijld in kennis te stellen van de in het vorige artikel genoemd gevallen als mede zijn voornemen Nederland metterwoon te verlaten.